Værksted

fejemaskine nspv værksted mekaniker kommune nordsjælland park vej

Værksted, eftersyn og vedligehold af materiel

Hos Nordsjællands Park & Vej (NSPV) har vi vores eget værksted med erfarne og dygtige mekanikere. Med vores store materielpark har vi brug for en gnidningsfri drift og løbende vedligehold af vores maskiner. Ved at have et stærkt, kompetent hold af mekanikere i huset, kan vi sikre en effektiv drift og sørge for længere levetid på vores mange maskiner. 

Meget af vores materiel kører året rundt, blandt andet vores traktorer. På værkstedet kan vi omstille vores traktorer til græsklippere om sommeren og til saltere og sneryddere om vinteren. Ved at have et værksted i huset, kan vi få serviceret vores materiel hurtigt og nå at reparere slidt materiel inden det skal i brug. 

NSPVs værksted har blandt andet ansvaret for at:

 • Anskaffe små og store maskiner
 • Udføre løbende eftersyn af materiel
 • Forsikre maskiner og materiel
 • Sælge materiel, som ikke længere kan betale sig at reparere på

Skoler & Institutioner

nspv kommunalt fællesskab fredensborg helsingør

En sikker legeplads for nye borgere

Nordsjællands Park & Vej løser drifts- og anlægsopgaver på udendørsarealer ved de kommunale institutioner i Helsingør og Fredensborg Kommuner.

Nordsjællands Park & Vej indgår aftaler med skoler og institutioner i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommuner om pasning af de grønne områder. Nordsjællands Park & Vej tilstræber altid at tilbyde en skræddersyet aftale, som netop dækker den enkelte skole eller institutions ønsker og økonomiske rammer. Dukker uforudsete opgaver op kan de ofte udføres på regning efter overslag.

Blandt de mest almindeligt forekommende opgaver kan nævnes:

 • Græsslåning

 • Hækkeklipning

 • Lugning af ukrudt

 • Renhold, herunder bladopsamling

 • Træbeskæring og anden bevoksningspleje

 • Sandudskiftning

 • Vintertjeneste

 • Legepladsinspektion

 • Rensning af tagrender

Vi har en fast tilknyttet legepladsinspektør, som fører tilsyn på legepladser og kontrollerer, at de overholder alle sikkerhedskrav. Det anbefales at gennemføre driftsinspektioner med 12 måneders mellemrum, men det er muligt at få en hyppigere driftskontrol.

Nordsjællands Park & Vej udfører ikke opgaver for private, heller ikke grundejerforeninger og private institutioner.

Græs & Vejbeplantning

Sikkerhed og æstetik

Græsslåning af rabatgræsset på kommunernes vejrabatter langs veje og stier.

Klipningen har til formål at:

 • Sikre vejreglernes krav til oversigt gennem kurver, i kryds og til skilte af hensyn til trafiksikkerheden
 • Sikre afvanding af vejene til rabat og grøfter
 • Forhindre overgroning af vejkanter og dermed skader på vejkapitalen
 • Opretholde et ensartet og æstetisk acceptabelt udtryk

Servicemålet varierer fra kommune til kommune, men generelt klippes vejrabatter i åbent land to gange årligt fordelt på en forsommerslåning og en efterårsslåning.

Inden for byzonen varierer klippefrekvensen, idet der konsekvent klippes hver 14. dag i vækstsæsonen i Fredensborg Kommune. I Helsingør klippes ligeledes hver 14. dag på indfaldsvejene og i bykernen, mens stirabatter klippes 4-6 gange pr. sæson.

Vejbeplantningernes pleje koncentrerer sig primært omkring sikkerhed, idet der er årlig gennemgang med hensyn til risikotræer samt løbende oversigtsbeskæring for sikker trafikafvikling.

Alleer af lindetræer er et fælles æstetisk kendetegn for både Fredensborg by og Helsingør bymidte.

Renhold

Rene linjer i Kommunernes offentlige arealer

Renholdelse af kommunernes offentlige arealer, bycentre, veje, strande og grønne områder.

Nye askebægre skal bekæmpe skod på Helsingør Station

Hvis man går en tur i området omkring Helsingør Station og lader blikket falder ned, så kan man ikke undgå at få øje på de mange små gule skod, som har kilet sig ned mellem brosten og fliser. De er blevet en mere eller mindre bestandig del af bymiljøet og et naturligt resultat af rygning i det offentlige rum. Men nu testes der helt nye askebægerløsninger i området, som skal hjælpe rygerne med en mere hensynsfuld omgang med deres skod.

Ikke blot en men to forskellige løsninger

Nordsjællands Park & Vej tester 2 forskellige typer af askebægre ved busholdepladsen foran stationen. Den ene type er et fristående askebæger udformet som et gult rør, der med sin synlighed skal tiltrække sig rygernes opmærksomhed, mens den anden type er såkaldte rygeriste, der graves ned i belægningen, og som dermed imødekommer den vanlige rygeadfærd, hvor skoddet trædes ud på jorden.

For når det handler om at knække den svære kode med de mange skod i byrummet, så skal der tænkes kreativt og det er langt fra sikkert, at den sammen løsning virker alle steder. ”Vi glæder os til at følge testen af de to forskellige løsninger og til at erfare hvordan borgerne tager imod dem, udtaler Thomas Weber, teamleder hos Nordsjællands Park & Vej, som er ansvarlig for testprojektet.

Trafikale knudepunkter har de største skodproblemer

Henkastet affald er en vedvarende udfordring på stort set alle typer af offentlige arealer i Danmark. Dog er det områder med en høj intensitet af trafik og mennesker, der ikke overraskende er mest belastet. Og det er i særdeleshed cigaretskod, der i antal og udbredelse, er det største problem i bybilledet. Det viser analyser fra organisationen Hold Danmark Rent, som er partner i testprojektet i Helsingør.

Helt friske tal fra den årlige kortlægningsanalysen af henkastet affald i Helsingør kommune, viser eksempelvis, at der på tilfældige 100 meter langs perronerne på Helsingør busstation er optalt 880 skod, hvilket svarer til mere end 30% af det samlede antal skod optalt i dette års analyse i Helsingør kommune.

Også de mange borgere, som blev interviewet i forbindelse med analysen, kommenterer skodproblemet på stationsområdet. ”Skod er helt klart den type affald på offentlige steder som danskerne hader allermest” udtaler Anette Juul, projektleder hos Hold Danmark Rent.

Testprojektet ved Helsingør station løber året ud hvorefter der tages stilling til hvorvidt flere nye askebægre monteres andre steder i byen.

——————————————

Nordsjællands Park & Vej renholder kommunernes offentlige arealer med både fejemaskiner og håndruter på tværs i kommunerne. Særligt vigtigt er renholdelse af de to kommuners bycentre, så både Helsingør og Fredensborg Kommuner altid fremstår som attraktive for borgere og besøgende i kommunen.

Nordsjællands Park & Vej tømmer skraldespande i byerne og på øvrige offentlige arealer. Vi har også ansvaret for renholdelse omkring kommunernes genbrugsbeholdere.

Nordsjællands Park & Vej renholder Helsingør Kommunes strande, hvor vi har en traktormonteret tangsamler til at tage de store strandstykker. Vi efterlader en strand, der er helt ren for tang, men nok vigtigst for glasskår, grillriste mv.

Vi opfordrer alle borgere til at hjælpe os med at holde rent ved at bruge de opstillede affaldsbeholdere.

Veje, Stier & Fortove

Fra A til B i en sikker linje

En af de vigtigste opgaver for Nordsjællands Park & Vej er at bidrage til trafiksikkerhed i begge kommuner gennem grundig drift, vedligehold og fornyelse af kommunernes veje, stier, cykelstier og fortove.

Opgaverne omfatter asfalt-, flise- og brolægningsarbejde. Desuden står vi for at feje, klippe græsarealer og holde kanterne, så både Helsingør og Fredensborg Kommuner altid fremstår attraktive og indbydende overfor borgere og besøgende.

Desuden vedligeholder og opsætter vi skilte og foretager mindre stribnings- og afmærkningsopgaver. Vi er særligt opmærksomme på trafikale forhold tæt på institutioner.

Endeligt er vi ansvarlige for udskiftning, tømning og vedligeholdelse af kommunernes cirka 19.000 vejbrønde. Vejbrøndene tilstræbes tømt mindst en gang om året.

Idrætsanlæg

Klare baner for kommunernes aktive borgere

Nordsjællands Park & Vej løser drifts- og anlægsopgaver på udendørsarealer ved de kommunale institutioner i Helsingør og Fredensborg kommune.

Nordsjællands Park & Vej vedligeholder de lokale idrætsforeningers boldbaner året rundt. Vi har en tæt kommunikation med de idrætsforeninger, vi servicerer, og vi sørger for at banerne altid er klar, når de skal bruges.

Vi holder de store anlæg på Fredensborg Stadion, Karsemosegård, Karlebo Stadion og Humlebæk Stadion. Græsbanerne holder vi efter nøje beskrevne plejeplaner med klipning, gødskning, eftersåning, vertikalskæring, vertidræning og opstregning. Vi holder tillige kunstgræsbaner og grusbaner.

Klubbanerne klippes normalt en gang ugentligt, mens skolebaner holdes på et noget lavere niveau.

Endeligt holder vi Fredensborg Kommunes tennisanlæg med opstartsklargøring/efterårsklargøring, udskiftning af net og inventar, tromling og fejning samt reparation af større huller i banerne.

Skilte & Vejudstyr

Vi hjælper dig til at finde den rette vej

Nordsjællands Park & Vej har ansvaret for opsætning, renholdelse og udskiftning af vejtavler og vejnavnsskilte langs de kommunale veje og stier.

Nordsjællands Park & Vej opsætter også vejtavler i forbindelse med større arrangementer som for eksempel cykelløb, maraton og triatlon.

Nordsjællands Park & Vej opsætter, vedligeholder og udskifter busskure, autoværn, affaldsstativer og bænke på offentlige arealer. Nordsjællands Park & Vej har endvidere ansvaret for opsætning af flagallé i Fredensborg by.

Tilladelse til opsætning af skilte på de kommunale arealer skal indhentes hos den pågældende kommune.

Vinterbekæmpelse

snerydning vinterbekæmpelse sne nspv vinter saltning

Vinterbekæmpelse og sikkerhed

Saltning og snerydning på veje og stier samt ved institutioner

Hos Nordsjællands Park & Vej arbejder vi hver vinter på at garantere, at veje og stier er sikre at færdes på.
Helsingør og Fredensborg Kommuner har til sammen 712 km vejbane og cykelstier, som skal saltes og sneryddes. Vi har et beredskab med en blanding af egne folk og eksterne leverandører.

Vi overvåger vinteren over vore IT-systemer, og beslutter hvilken indsats, der skal iværksættes på baggrund af en vurdering af den aktuelle situation. Vi tilstræber at iværksætte saltning og rydning, så vejene er farbare også for de trafikanter der står tidligt op.

De to kommuner beslutter selv deres serviceniveau, derfor kan der være mindre forskelle.

Helsingør og Fredensborg kommuner har et fælles regulativ for vinter og renholdelse. Regulativet trådte i kraft 1. oktober 2016. I regulativet er det beskrevet hvem der har pligt til renholdelse og glatførebekæmpelse.

I hovedtræk gælder:

 • Offentlige veje, og cykelstier langs disse, renholdes og glatførebekæmpes af NSPV.
 • Offentlige hovedstier og cykelstier renholdes og glatførebekæmpes af NSPV.
 • Offentlige fortove renholdes og glatførebekæmpes af grundejerne med visse undtagelser.
 • Andre offentlige gangstier og private stier renholdes af grundejerne.
 • Private fællesveje renholdes og glatførebekæmpes af grundejerne.

Se regulativet her: Regulativ renhold og vinter

Husk, du altid kan give os et tip med vores app, hvis vinterbekæmpelse, snerydning eller saltning skulle mangle.

Parker, Grønne anlæg & Legepladser

Et frirum for alle

Nordsjællands Park & Vej har ansvaret for udvikling og drift af parker, haver, grønne anlæg og legepladser.

Blandt kommunernes mange parker er der et grønt frirum for snart sagt enhver smag. Det spænder fra den historiske have omkring Marienlyst Slot over Dronning Ingrids Anlæg i Fredensborg til alle de større og mindre parkanlæg borgerne kan opleve i deres nærområde.

Nordsjællands Park & Vej stiler mod at kunne levere en oplevelse af veldrevne parkanlæg, der fremstår rene og pæne og i overensstemmelse med servicemålet for det enkelte område. Områderne skal være sikre at færdes i, derfor foretager vi løbende risikovurderinger af store træer i parker og anlæg. Vi beskærer og fælder træer, når det er nødvendigt, men vi planter også nye træer, så der er en konstant fornyelse af beplantningerne.

De offentlige legepladser skal være sikre at færdes på for de yngste borgere, hvorfor vi har årlige legepladstilsyn ved certificeret legepladsinspektør.

Tilladelse til anvendelse af kommunale arealer til større arrangementer skal indhentes hos den kommune, hvor arealet er beliggende.