Ren natur – hold Danmark rent

Rene og affaldsfrie lokalområder – uden affald de forkerte steder!

I samarbejde med Hold Danmark Rent og Ren Natur sætter Nordsjællands Park & Vej, Fredensborg- og Helsingør Kommune et yderligere fokus på et rent og affaldsfrit nærmiljø, hvilket konkret betyder at der i 2023 gennemføres affaldsindsamlinger på særligt udvalgte områder i kommunen. Alle lokale frivillighedsforeninger kan byde ind på opgaven og tjene gode penge til klubkassen.

Affald i naturen er noget skidt! Det er grimt at se på og det er spild af ressourcer. Det kan vi vist alle blive enige om. Vidste du f.eks. at der er plastik i et cigaretskod? Og at cigaretskod er det stykke affald der findes mest af i Danmark – på flest steder og i størst antal? Det må vi gøre noget ved! Og vi kan hver især gøre en hel del med vores adfærd, men sammen kan vi gøre en kæmpe forskel.

Derfor sætter Nordsjællands Park & Vej nu yderligere fokus på netop dette tema, og det sker som en del af konceptet Ren Natur, der ejes og drives af organisationen Hold Danmark Rent. Ren Natur er designet til at binde kommuner, virksomheder og frivillige sammen i en bestræbelse på at skabe et endnu renere Danmark uden affald i naturen. Formålet at skabe bevidstgørelse om henkastet affald, samtidig med at sammenholdet styrkes lokalt. Og dette sker igennem meningsfulde indsamlingsaktiviteter og en økonomisk indsprøjtning til det lokale foreningsliv.

Under ledelse af Hold Danmark Rent har vi udvalgt særlige indsamlingsruter i vores nærmiljø og disse ruter finder du nu på Ren Naturs hjemmeside, hvor du også kan tilmelde din forening.  Så hvis din forening også har lyst til at give en hånd til vores lokale miljø, samtidig med at I kan tjene sponsorpenge til jeres forening, så er det nu I skal slå til.

I 2022 samlede mere end 500 foreninger, i 41 kommuner, i alt godt 2 mio. stykker henkastet affald i regi af Ren Natur. Der er således tale om en betydelig oprydning på arealer, hvor der ellers er sjælden drift. Men ikke mindst bevidstgørelsen om en ren natur spiller en stor rolle og spreder sig forebyggende som ringe i vandet, når foreningerne selv og forbipasserende får fokus på problemet.

Tilmeld jer nu og læs mere om Ren Natur via konceptets hjemmesiden www.rennatur.org

Vinter herunder Skøjtesøer

snerydning vinterbekæmpelse sne nspv vinter saltning

Vinter og sikkerhed

Nordsjællands Park & Vej har ansvaret for vintertjenesten i Fredensborg og Helsingør Kommune, herunder snerydning og saltning af offentlige veje, pladser og stier

NSPV sørger hver vinter for at veje og stier i kommunerne er sikre at færdes på. Sammenlagt har Fredensborg og Helsingør Kommune 712 km vej og stisystem, som skal saltes og ryddes for sne. Vi har et stærk beredskab, som er med til at overvåge og monitorere vintermånederne og planlægge hvilken indsats, der kræves den pågældende dag.

Vi har i de seneste år investeret i mere intelligent materiel, som skal være med til at optimere driften af vintertjenesten både økonomisk og miljømæssigt. Vores nye saltere bruger en ny saltopløsning med mindre salt og som derfor er bedre for miljøet – helt uden at gå på kompromis med effekten af saltningen.

Helsingør og Fredensborg kommuner har et fælles regulativ for vinter og renholdelse. Regulativet trådte i kraft 1. oktober 2016. I regulativet er det beskrevet hvem der har pligt til renholdelse og glatførebekæmpelse.

I hovedtræk gælder:

 • Offentlige veje, og cykelstier langs disse, renholdes og glatførebekæmpes af NSPV.
 • Offentlige hovedstier og cykelstier renholdes og glatførebekæmpes af NSPV.
 • Offentlige fortove renholdes og glatførebekæmpes af grundejerne med visse undtagelser.
 • Andre offentlige gangstier og private stier renholdes af grundejerne.
 • Private fællesveje renholdes og glatførebekæmpes af grundejerne.

Se regulativet her Regulativ renhold og vinter

De to kommuner beslutter selv deres serviceniveau, derfor kan der være mindre forskelle på tværs af kommunerne

Skøjtesøer

Nordsjællands Park og Vej opsætter skilte ved søerne, når det er tilladt at færdes på isen. På alle andre tidspunkter er færdsel på isen ikke tilladt.

Her i den kolde tid kan det være fristende at prøve, om isen på de små søer og ved kysterne kan bære til en skøjtetur. Det er dog en rigtig dårlig idé, da det kan være meget farligt. Der kan være stor forskel på tykkelsen af isen forskellige steder på en sø.

Politiet i Nordsjælland har udstedt en politibekendtgørelse, hvoraf det fremgår, at al færdsel på isen på søer og kystvande i Nordsjælland ikke er tilladt.

Du kan se bekendtgørelsen her.

 

 

 

Værksted

fejemaskine nspv værksted mekaniker kommune nordsjælland park vej

Værksted, eftersyn og vedligehold af materiel

Hos Nordsjællands Park & Vej (NSPV) har vi vores eget værksted med erfarne og dygtige mekanikere. Med vores store materielpark har vi brug for en gnidningsfri drift og løbende vedligehold af vores maskiner. Ved at have et stærkt, kompetent hold af mekanikere i huset, kan vi sikre en effektiv drift og sørge for længere levetid på vores mange maskiner. 

Meget af vores materiel kører året rundt, blandt andet vores traktorer. På værkstedet kan vi omstille vores traktorer til græsklippere om sommeren og til saltere og sneryddere om vinteren. Ved at have et værksted i huset, kan vi få serviceret vores materiel hurtigt og nå at reparere slidt materiel inden det skal i brug. 

NSPVs værksted har blandt andet ansvaret for at:

 • Anskaffe små og store maskiner
 • Udføre løbende eftersyn af materiel
 • Forsikre maskiner og materiel
 • Sælge materiel, som ikke længere kan betale sig at reparere på

Kommunale ejendomme

skole nspv legeplads kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme 

NSPV varetager drift og vedligehold af udendørs arealer ved kommunale ejendomme herunder skoler, plejehjem og andre institutioner samt rådhuse

Nordsjællands Park & Vej indgår aftaler med ejendomsdriften i Fredensborg og Helsingør Kommuner om pasning af områderne uden om kommunale bygninger. Vi varetager både den grønne drift og drift af diverse belægninger og inventar. Vi udfører også anlægsopgaver, som ekstraopgaver, på de arealer, hvor vi har driften. Det kunne f.eks. være udførsel af nye belægninger og lignende.

Vi tilstræber os altid på at tilbyde en skræddersyet aftale, som netop dækker den enkelte institutions ønske og økonomiske ramme.

Blandt de mest almindeligt forekommende opgaver kan nævnes:

 • Græsslåning
 • Hækkeklipning
 • Lugning af ukrudt
 • Renhold, herunder bladopsamling og ukrudtsbekæmpelse
 • Træbeskæring og anden bevoksningspleje
 • Sandudskiftning
 • Vintertjeneste
 • Legepladsinspektion

Kyst og strand

gummistranden sandhjælme kystsikring nspv beplantning

Kystsikring og renhold af strande

NSPV deltager i sikring af kystlinjen fra Nivå til Hornbæk. Vi udfører løbende vedligehold af den eksisterende kystsikring samt sikring efter f.eks. storme. I Helsingør Kommune sørger vi også for strandrens på udvalgte strande, hvor vi med en traktormonteret tangsamler kan rydde stranden for tang. Vi sørger også for renhold af strandene ved løbende at føre tilsyn med renhold, herunder tømme skraldespande.

En anden opgave NSPV varetager er opsætning og nedtagning af nogle af kommunernes udvalgte, offentlige badebroer.

Renhold

renhold fejemaskine nspv

Renhold af offentlige arealer

Nordsjællands Park & Vej renholder de offentlige arealer i Fredensborg og Helsingør Kommune.

Vi sørger for at holde veje og fortove rene med håndruter og fejemaskiner, og så tømmer vi offentlige skraldespande i begge kommuner. NSPV varetager renhold på offentlige strande og ved grønne anlæg, hvor skrald og affald bliver tømt løbende. Derudover holder NSPV renhold på strandene i de to kommuner, så de er fri for glasskår, grillriste og andet affald. Vi har også ansvaret for renholdelse omkring kommunernes genbrugsbeholdere. I nogle tilfælde varetager vi renhold ved kommunale ejendomme i form af ukrudtsbekæmpelse.

Vi opfordrer alle borgere til at hjælpe os med at holde rent ved at bruge de opstillede skraldespande.

Veje, Stier & Fortove

belægning arbejde vej brosten gravko nspv

Vedligehold og anlæg af veje, stier og fortove

NSPV sørger for belægning og reparationsarbejde af veje, stier og fortove

Vores arbejdsområder inden for veje, stier og fortov omfatter blandt andet asfaltering, flise- og brolægningsarbejde samt ukrudtsbekæmpelse. Vi sørger for at kommunernes infrastruktur holdes sikker for de trafikkerende – i særdeleshed ved trafikale forhold tæt på skoler og andre institutioner. Ved juletid er vi desuden ansvarlige for opsætning af julebelysningen i Helsingør bymidte.

Vi vedligeholder og opsætter skilte samt foretager mindre afmærkningsopgaver på kørebaner. NSPV står desuden for udskiftning, tømning og vedligehold af kommunernes vejbrønde, herunder brøndsugning samt græsklipning og oprensning af grøfte.

Gravetilladelser og råden over vej skal indhentes hos den pågældende kommune.

Idrætsanlæg

nspv idræt anlæg tennis

Kommunale idrætsanlæg

Nordsjællands Park & Vej vedligeholder de kommunale idrætsforeningers baner året rundt. NSPV har et tæt samarbejde med foreningerne, så banerne og anlæggene står klar, når de skal bruges.

NSPV varetager blandt andet de store anlæg på Fredensborg Stadion, Karsemosegård, Karlebo Stadion og Humlebæk Stadion. Vi opererer ud fra udarbejdede plejeplaner med klipning, gødskning, eftersåning, vertikalskæring, vertidræning og opstregning. Klubbaner klippes normalt ugentligt, mens skolebaner klippes lidt sjældnere.

Vi tilser desuden Fredensborg Kommunes tennisanlæg med blandet andet opstartsklargøring og efterårsklargøring, udskiftning af net og inventar, tromling og fejning samt reparation af større huller i banerne.

Inventar, skilte og andet vejudstyr

vejudstyr skilte inventar nspv kegler

Skilte og vejudstyr

Nordsjællands Park & Vej har ansvaret for opsætning, renholdelse og udskiftning af færdselstavler og vejnavnsskilte langs de kommunale veje og stier.

NSPV opsætter, vedligeholder og udskifter busskure, autoværn, steler, affaldsstativer og bænke på offentlige arealer. Nordsjællands Park & Vej har endvidere ansvaret for opsætning af flagallé i Fredensborg by. Vi opsætter også vejtavler i forbindelse med større arrangementer som for eksempel cykelløb, maraton og triatlon.

Tilladelse til opsætning af skilte på de kommunale arealer skal indhentes hos den pågældende kommune.

Natur, parker og grønne områder

robot klip græs græsslåning nspv

Udvikling og drift af natur, parker og grønne områder

NSPV vedligeholder, tilser og driver kommunernes mange grønne arealer. Vi varetager ansvaret for de store og små områder; fra skove og naturarealer til historiske haver ved blandt andet Marienlyst Slot til de mindre parker og vandløb rundt om i kommunerne.

NSPV står blandt andet for græsslåning, hækkeklip, forhindring af overgroede vejkanter samt opretholdelse af et pænt æstetisk udtryk. Vedligeholdelsen af vandløbene sikrer korrekt vandafledning og forbedrer forholdene for dyr og planter. Områderne skal være rene, pæne og sikre at færdes i – og derfor foretager vi løbende risikovurderinger af områderne, blandt andet af træer og udsyn. Vi beskærer og fælder træer, og vi planter også nye. De offentlige legepladser skal ligeledes være sikre at færdes på, derfor har vi regelmæssig tilsyn af legepladserne med en certificeret inspektør.

Udviklingen af de grønne områder skal være med til at give borgerne en varieret rekreativ oplevelse.

Ønsker man tilladelse til brug af de kommunale grønne anlæg til arrangementer, kan man kontakte NSPV. Hvis man ønsker tilladelse til at bruge de øvrige arealer, skal man kontakte den pågældende kommune direkte.