Forfatter Arkiver: collage

Værksted

fejemaskine nspv værksted mekaniker kommune nordsjælland park vej

Værksted, eftersyn og vedligehold af materiel

Hos Nordsjællands Park & Vej (NSPV) har vi vores eget værksted med erfarne og dygtige mekanikere. Med vores store materielpark har vi brug for en gnidningsfri drift og løbende vedligehold af vores maskiner. Ved at have et stærkt, kompetent hold af mekanikere i huset, kan vi sikre en effektiv drift og sørge for længere levetid på vores mange maskiner. 

Meget af vores materiel kører året rundt, blandt andet vores traktorer. På værkstedet kan vi omstille vores traktorer til græsklippere om sommeren og til saltere og sneryddere om vinteren. Ved at have et værksted i huset, kan vi få serviceret vores materiel hurtigt og nå at reparere slidt materiel inden det skal i brug. 

NSPVs værksted har blandt andet ansvaret for at:

 • Anskaffe små og store maskiner
 • Udføre løbende eftersyn af materiel
 • Forsikre maskiner og materiel
 • Sælge materiel, som ikke længere kan betale sig at reparere på

Kommunale ejendomme

skole nspv legeplads kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme 

NSPV varetager drift og vedligehold af udendørs arealer ved kommunale ejendomme herunder skoler, plejehjem og andre institutioner samt rådhuse

Nordsjællands Park & Vej indgår aftaler med ejendomsdriften i Fredensborg og Helsingør Kommuner om pasning af områderne uden om kommunale bygninger. Vi varetager både den grønne drift og drift af diverse belægninger og inventar. Vi udfører også anlægsopgaver, som ekstraopgaver, på de arealer, hvor vi har driften. Det kunne f.eks. være udførsel af nye belægninger og lignende.

Vi tilstræber os altid på at tilbyde en skræddersyet aftale, som netop dækker den enkelte institutions ønske og økonomiske ramme.

Blandt de mest almindeligt forekommende opgaver kan nævnes:

 • Græsslåning
 • Hækkeklipning
 • Lugning af ukrudt
 • Renhold, herunder bladopsamling og ukrudtsbekæmpelse
 • Træbeskæring og anden bevoksningspleje
 • Sandudskiftning
 • Vintertjeneste
 • Legepladsinspektion

Kyst og strand

gummistranden sandhjælme kystsikring nspv beplantning

Kystsikring og renhold af strande

NSPV deltager i sikring af kystlinjen fra Nivå til Hornbæk. Vi udfører løbende vedligehold af den eksisterende kystsikring samt sikring efter f.eks. storme. I Helsingør Kommune sørger vi også for strandrens på udvalgte strande, hvor vi med en traktormonteret tangsamler kan rydde stranden for tang. Vi sørger også for renhold af strandene ved løbende at føre tilsyn med renhold, herunder tømme skraldespande.

En anden opgave NSPV varetager er opsætning og nedtagning af nogle af kommunernes udvalgte, offentlige badebroer.

Renhold

renhold fejemaskine nspv

Renhold af offentlige arealer

Nordsjællands Park & Vej renholder de offentlige arealer i Fredensborg og Helsingør Kommune.

Vi sørger for at holde veje og fortove rene med håndruter og fejemaskiner, og så tømmer vi offentlige skraldespande i begge kommuner. NSPV varetager renhold på offentlige strande og ved grønne anlæg, hvor skrald og affald bliver tømt løbende. Derudover holder NSPV renhold på strandene i de to kommuner, så de er fri for glasskår, grillriste og andet affald. Vi har også ansvaret for renholdelse omkring kommunernes genbrugsbeholdere. I nogle tilfælde varetager vi renhold ved kommunale ejendomme i form af ukrudtsbekæmpelse.

Vi opfordrer alle borgere til at hjælpe os med at holde rent ved at bruge de opstillede skraldespande.

Veje, Stier & Fortove

belægning arbejde vej brosten gravko nspv

Vedligehold og anlæg af veje, stier og fortove

NSPV sørger for belægning og reparationsarbejde af veje, stier og fortove

Vores arbejdsområder inden for veje, stier og fortov omfatter blandt andet asfaltering, flise- og brolægningsarbejde samt ukrudtsbekæmpelse. Vi sørger for at kommunernes infrastruktur holdes sikker for de trafikkerende – i særdeleshed ved trafikale forhold tæt på skoler og andre institutioner. Ved juletid er vi desuden ansvarlige for opsætning af julebelysningen i Helsingør bymidte.

Vi vedligeholder og opsætter skilte samt foretager mindre afmærkningsopgaver på kørebaner. NSPV står desuden for udskiftning, tømning og vedligehold af kommunernes vejbrønde, herunder brøndsugning samt græsklipning og oprensning af grøfte.

Gravetilladelser og råden over vej skal indhentes hos den pågældende kommune.

Idrætsanlæg

nspv idræt anlæg tennis

Kommunale idrætsanlæg

Nordsjællands Park & Vej vedligeholder de kommunale idrætsforeningers baner året rundt. NSPV har et tæt samarbejde med foreningerne, så banerne og anlæggene står klar, når de skal bruges.

NSPV varetager blandt andet de store anlæg på Fredensborg Stadion, Karsemosegård, Karlebo Stadion og Humlebæk Stadion. Vi opererer ud fra udarbejdede plejeplaner med klipning, gødskning, eftersåning, vertikalskæring, vertidræning og opstregning. Klubbaner klippes normalt ugentligt, mens skolebaner klippes lidt sjældnere.

Vi tilser desuden Fredensborg Kommunes tennisanlæg med blandet andet opstartsklargøring og efterårsklargøring, udskiftning af net og inventar, tromling og fejning samt reparation af større huller i banerne.

Inventar, skilte og andet vejudstyr

vejudstyr skilte inventar nspv kegler

Skilte og vejudstyr

Nordsjællands Park & Vej har ansvaret for opsætning, renholdelse og udskiftning af færdselstavler og vejnavnsskilte langs de kommunale veje og stier.

NSPV opsætter, vedligeholder og udskifter busskure, autoværn, steler, affaldsstativer og bænke på offentlige arealer. Nordsjællands Park & Vej har endvidere ansvaret for opsætning af flagallé i Fredensborg by. Vi opsætter også vejtavler i forbindelse med større arrangementer som for eksempel cykelløb, maraton og triatlon.

Tilladelse til opsætning af skilte på de kommunale arealer skal indhentes hos den pågældende kommune.

Natur, parker og grønne områder

robot klip græs græsslåning nspv

Udvikling og drift af natur, parker og grønne områder

NSPV vedligeholder, tilser og driver kommunernes mange grønne arealer. Vi varetager ansvaret for de store og små områder; fra skove og naturarealer til historiske haver ved blandt andet Marienlyst Slot til de mindre parker og vandløb rundt om i kommunerne.

NSPV står blandt andet for græsslåning, hækkeklip, forhindring af overgroede vejkanter samt opretholdelse af et pænt æstetisk udtryk. Vedligeholdelsen af vandløbene sikrer korrekt vandafledning og forbedrer forholdene for dyr og planter. Områderne skal være rene, pæne og sikre at færdes i – og derfor foretager vi løbende risikovurderinger af områderne, blandt andet af træer og udsyn. Vi beskærer og fælder træer, og vi planter også nye. De offentlige legepladser skal ligeledes være sikre at færdes på, derfor har vi regelmæssig tilsyn af legepladserne med en certificeret inspektør.

Udviklingen af de grønne områder skal være med til at give borgerne en varieret rekreativ oplevelse.

Ønsker man tilladelse til brug af de kommunale grønne anlæg til arrangementer, kan man kontakte NSPV. Hvis man ønsker tilladelse til at bruge de øvrige arealer, skal man kontakte den pågældende kommune direkte.