Nordsjællands Park & Vej bestyrelse

Byrådene i de to deltagerkommuner har overdraget ansvaret for varetagelse af opgaver indenfor vedligeholdelse af færdselsarealer, vedligeholdelse af parker og naturområder, samt pleje af udendørsarealer for skoler, institutioner og idrætsområder til Nordsjællands Park & Vej.

Bestyrelsen for ”Nordsjællands Park & Vej”, er i samarbejde med Park & Vej-direktøren, ansvarlig for varetagelsen af de opgaver der fremgår af samarbejdsaftalen.

Bestyrelsen består af seks medlemmer, tre medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Helsingør Kommune, og tre medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Fredensborg Kommune

Derudover har medarbejderne i ”Nordsjællands Park & vej” udpeget to repræsentanter, der deltager i bestyrelsen som observatører med taleret, men uden stemmeret.

Park og Vej-direkøren varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

Valg af medlemmer til bestyrelsen følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. I den første valgperiode går formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner således, at den ene kommune i valgperiodens to første år varetager formandshvervet og den anden kommune næstformandshvervet og omvendt i valgperiodens to sidste år. I efterfølgende valgperioder varetages formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner for en hel valgperiode ad gangen (4 år).

Flemming Rømer
Formand (O)

Fredensborg Kommune
Mobil: 2221 2596

Christian Holm Donatzky
Næstformand (R)

Helsingør Kommune
Mobil: 4186 9814

Claus Christoffersen
(A)

Helsingør Kommune
Mobil: 2372 5123

Michael Mathiesen
(C)

Helsingør Kommune
Mobil: 4186 9815

Ergin Özer
(A)

Fredensborg Kommune
Mobil: 4085 4731

Lars Egedal
(V)

Fredensborg Kommune
Mobil: 2324 7877

Martin Dahlstrøm
Medarbejderrepræsentant

Nordsjællands Park & Vej

Ole Berg
Medarbejderrepræsentant

Nordsjællands Park & Vej

Niels Christian Koefoed
Direktør

Nordsjællands Park & Vej


Giv et tip!

Med vores app "Giv et tip" kan du anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.

 

 

Hent app'en her

App Store - iPhone
Google Play - Android

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftalen om Nordsjællands Park & Vej er politisk behandlet af de to deltagerkommuner i juni 2013 og er endeligt godkendt af Statsforvaltningen 16. juni 2014. Nordsjællands Park & Vej er som kommunalt fællesskab underlagt den kommunale styrelseslov, forvaltningsloven og offentlighedsloven. Samarbejdsaftalen fastlægger de nærmere vilkår for samarbejdet mellem de to kommuner og hvilke kompetencer der overføres til fællesskabet. Samarbejdsaftalen fastlægger samtidig indskrænkninger i de to byråds kompetencer.