Kategori Arkiver: Nyheder

Nyheder

Vinter herunder Skøjtesøer

snerydning vinterbekæmpelse sne nspv vinter saltning

Vinter og sikkerhed

Nordsjællands Park & Vej har ansvaret for vintertjenesten i Fredensborg og Helsingør Kommune, herunder snerydning og saltning af offentlige veje, pladser og stier

NSPV sørger hver vinter for at veje og stier i kommunerne er sikre at færdes på. Sammenlagt har Fredensborg og Helsingør Kommune 712 km vej og stisystem, som skal saltes og ryddes for sne. Vi har et stærk beredskab, som er med til at overvåge og monitorere vintermånederne og planlægge hvilken indsats, der kræves den pågældende dag.

Vi har i de seneste år investeret i mere intelligent materiel, som skal være med til at optimere driften af vintertjenesten både økonomisk og miljømæssigt. Vores nye saltere bruger en ny saltopløsning med mindre salt og som derfor er bedre for miljøet – helt uden at gå på kompromis med effekten af saltningen.

Helsingør og Fredensborg kommuner har et fælles regulativ for vinter og renholdelse. Regulativet trådte i kraft 1. oktober 2016. I regulativet er det beskrevet hvem der har pligt til renholdelse og glatførebekæmpelse.

I hovedtræk gælder:

 • Offentlige veje, og cykelstier langs disse, renholdes og glatførebekæmpes af NSPV.
 • Offentlige hovedstier og cykelstier renholdes og glatførebekæmpes af NSPV.
 • Offentlige fortove renholdes og glatførebekæmpes af grundejerne med visse undtagelser.
 • Andre offentlige gangstier og private stier renholdes af grundejerne.
 • Private fællesveje renholdes og glatførebekæmpes af grundejerne.

Se regulativet her Regulativ renhold og vinter

De to kommuner beslutter selv deres serviceniveau, derfor kan der være mindre forskelle på tværs af kommunerne

Skøjtesøer

Nordsjællands Park og Vej opsætter skilte ved søerne, når det er tilladt at færdes på isen. På alle andre tidspunkter er færdsel på isen ikke tilladt.

Her i den kolde tid kan det være fristende at prøve, om isen på de små søer og ved kysterne kan bære til en skøjtetur. Det er dog en rigtig dårlig idé, da det kan være meget farligt. Der kan være stor forskel på tykkelsen af isen forskellige steder på en sø.

Politiet i Nordsjælland har udstedt en politibekendtgørelse, hvoraf det fremgår, at al færdsel på isen på søer og kystvande i Nordsjælland ikke er tilladt.

Du kan se bekendtgørelsen her.

 

 

 

Kommunale ejendomme

skole nspv legeplads kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme 

NSPV varetager drift og vedligehold af udendørs arealer ved kommunale ejendomme herunder skoler, plejehjem og andre institutioner samt rådhuse

Nordsjællands Park & Vej indgår aftaler med ejendomsdriften i Fredensborg og Helsingør Kommuner om pasning af områderne uden om kommunale bygninger. Vi varetager både den grønne drift og drift af diverse belægninger og inventar. Vi udfører også anlægsopgaver, som ekstraopgaver, på de arealer, hvor vi har driften. Det kunne f.eks. være udførsel af nye belægninger og lignende.

Vi tilstræber os altid på at tilbyde en skræddersyet aftale, som netop dækker den enkelte institutions ønske og økonomiske ramme.

Blandt de mest almindeligt forekommende opgaver kan nævnes:

 • Græsslåning
 • Hækkeklipning
 • Lugning af ukrudt
 • Renhold, herunder bladopsamling og ukrudtsbekæmpelse
 • Træbeskæring og anden bevoksningspleje
 • Sandudskiftning
 • Vintertjeneste
 • Legepladsinspektion

Kyst og strand

gummistranden sandhjælme kystsikring nspv beplantning

Kystsikring og renhold af strande

NSPV deltager i sikring af kystlinjen fra Nivå til Hornbæk. Vi udfører løbende vedligehold af den eksisterende kystsikring samt sikring efter f.eks. storme. I Helsingør Kommune sørger vi også for strandrens på udvalgte strande, hvor vi med en traktormonteret tangsamler kan rydde stranden for tang. Vi sørger også for renhold af strandene ved løbende at føre tilsyn med renhold, herunder tømme skraldespande.

En anden opgave NSPV varetager er opsætning og nedtagning af nogle af kommunernes udvalgte, offentlige badebroer.

Idrætsanlæg

nspv idræt anlæg tennis

Kommunale idrætsanlæg

Nordsjællands Park & Vej vedligeholder de kommunale idrætsforeningers baner året rundt. NSPV har et tæt samarbejde med foreningerne, så banerne og anlæggene står klar, når de skal bruges.

NSPV varetager blandt andet de store anlæg på Fredensborg Stadion, Karsemosegård, Karlebo Stadion og Humlebæk Stadion. Vi opererer ud fra udarbejdede plejeplaner med klipning, gødskning, eftersåning, vertikalskæring, vertidræning og opstregning. Klubbaner klippes normalt ugentligt, mens skolebaner klippes lidt sjældnere.

Vi tilser desuden Fredensborg Kommunes tennisanlæg med blandet andet opstartsklargøring og efterårsklargøring, udskiftning af net og inventar, tromling og fejning samt reparation af større huller i banerne.

Inventar, skilte og andet vejudstyr

vejudstyr skilte inventar nspv kegler

Skilte og vejudstyr

Nordsjællands Park & Vej har ansvaret for opsætning, renholdelse og udskiftning af færdselstavler og vejnavnsskilte langs de kommunale veje og stier.

NSPV opsætter, vedligeholder og udskifter busskure, autoværn, steler, affaldsstativer og bænke på offentlige arealer. Nordsjællands Park & Vej har endvidere ansvaret for opsætning af flagallé i Fredensborg by. Vi opsætter også vejtavler i forbindelse med større arrangementer som for eksempel cykelløb, maraton og triatlon.

Tilladelse til opsætning af skilte på de kommunale arealer skal indhentes hos den pågældende kommune.

Natur, parker og grønne områder

robot klip græs græsslåning nspv

Udvikling og drift af natur, parker og grønne områder

NSPV vedligeholder, tilser og driver kommunernes mange grønne arealer. Vi varetager ansvaret for de store og små områder; fra skove og naturarealer til historiske haver ved blandt andet Marienlyst Slot til de mindre parker og vandløb rundt om i kommunerne.

NSPV står blandt andet for græsslåning, hækkeklip, forhindring af overgroede vejkanter samt opretholdelse af et pænt æstetisk udtryk. Vedligeholdelsen af vandløbene sikrer korrekt vandafledning og forbedrer forholdene for dyr og planter. Områderne skal være rene, pæne og sikre at færdes i – og derfor foretager vi løbende risikovurderinger af områderne, blandt andet af træer og udsyn. Vi beskærer og fælder træer, og vi planter også nye. De offentlige legepladser skal ligeledes være sikre at færdes på, derfor har vi regelmæssig tilsyn af legepladserne med en certificeret inspektør.

Udviklingen af de grønne områder skal være med til at give borgerne en varieret rekreativ oplevelse.

Ønsker man tilladelse til brug af de kommunale grønne anlæg til arrangementer, kan man kontakte NSPV. Hvis man ønsker tilladelse til at bruge de øvrige arealer, skal man kontakte den pågældende kommune direkte.