Kategori Arkiver: Nyheder

Nyheder

Skoler & Institutioner

nspv kommunalt fællesskab fredensborg helsingør

En sikker legeplads for nye borgere

Nordsjællands Park & Vej løser drifts- og anlægsopgaver på udendørsarealer ved de kommunale institutioner i Helsingør og Fredensborg Kommuner.

Nordsjællands Park & Vej indgår aftaler med skoler og institutioner i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommuner om pasning af de grønne områder. Nordsjællands Park & Vej tilstræber altid at tilbyde en skræddersyet aftale, som netop dækker den enkelte skole eller institutions ønsker og økonomiske rammer. Dukker uforudsete opgaver op kan de ofte udføres på regning efter overslag.

Blandt de mest almindeligt forekommende opgaver kan nævnes:

 • Græsslåning

 • Hækkeklipning

 • Lugning af ukrudt

 • Renhold, herunder bladopsamling

 • Træbeskæring og anden bevoksningspleje

 • Sandudskiftning

 • Vintertjeneste

 • Legepladsinspektion

 • Rensning af tagrender

Vi har en fast tilknyttet legepladsinspektør, som fører tilsyn på legepladser og kontrollerer, at de overholder alle sikkerhedskrav. Det anbefales at gennemføre driftsinspektioner med 12 måneders mellemrum, men det er muligt at få en hyppigere driftskontrol.

Nordsjællands Park & Vej udfører ikke opgaver for private, heller ikke grundejerforeninger og private institutioner.

Idrætsanlæg

Klare baner for kommunernes aktive borgere

Nordsjællands Park & Vej løser drifts- og anlægsopgaver på udendørsarealer ved de kommunale institutioner i Helsingør og Fredensborg kommune.

Nordsjællands Park & Vej vedligeholder de lokale idrætsforeningers boldbaner året rundt. Vi har en tæt kommunikation med de idrætsforeninger, vi servicerer, og vi sørger for at banerne altid er klar, når de skal bruges.

Vi holder de store anlæg på Fredensborg Stadion, Karsemosegård, Karlebo Stadion og Humlebæk Stadion. Græsbanerne holder vi efter nøje beskrevne plejeplaner med klipning, gødskning, eftersåning, vertikalskæring, vertidræning og opstregning. Vi holder tillige kunstgræsbaner og grusbaner.

Klubbanerne klippes normalt en gang ugentligt, mens skolebaner holdes på et noget lavere niveau.

Endeligt holder vi Fredensborg Kommunes tennisanlæg med opstartsklargøring/efterårsklargøring, udskiftning af net og inventar, tromling og fejning samt reparation af større huller i banerne.

Skilte & Vejudstyr

Vi hjælper dig til at finde den rette vej

Nordsjællands Park & Vej har ansvaret for opsætning, renholdelse og udskiftning af vejtavler og vejnavnsskilte langs de kommunale veje og stier.

Nordsjællands Park & Vej opsætter også vejtavler i forbindelse med større arrangementer som for eksempel cykelløb, maraton og triatlon.

Nordsjællands Park & Vej opsætter, vedligeholder og udskifter busskure, autoværn, affaldsstativer og bænke på offentlige arealer. Nordsjællands Park & Vej har endvidere ansvaret for opsætning af flagallé i Fredensborg by.

Tilladelse til opsætning af skilte på de kommunale arealer skal indhentes hos den pågældende kommune.

Vinterbekæmpelse

snerydning vinterbekæmpelse sne nspv vinter saltning

Vinterbekæmpelse og sikkerhed

Saltning og snerydning på veje og stier samt ved institutioner

Hos Nordsjællands Park & Vej arbejder vi hver vinter på at garantere, at veje og stier er sikre at færdes på.
Helsingør og Fredensborg Kommuner har til sammen 712 km vejbane og cykelstier, som skal saltes og sneryddes. Vi har et beredskab med en blanding af egne folk og eksterne leverandører.

Vi overvåger vinteren over vore IT-systemer, og beslutter hvilken indsats, der skal iværksættes på baggrund af en vurdering af den aktuelle situation. Vi tilstræber at iværksætte saltning og rydning, så vejene er farbare også for de trafikanter der står tidligt op.

De to kommuner beslutter selv deres serviceniveau, derfor kan der være mindre forskelle.

Helsingør og Fredensborg kommuner har et fælles regulativ for vinter og renholdelse. Regulativet trådte i kraft 1. oktober 2016. I regulativet er det beskrevet hvem der har pligt til renholdelse og glatførebekæmpelse.

I hovedtræk gælder:

 • Offentlige veje, og cykelstier langs disse, renholdes og glatførebekæmpes af NSPV.
 • Offentlige hovedstier og cykelstier renholdes og glatførebekæmpes af NSPV.
 • Offentlige fortove renholdes og glatførebekæmpes af grundejerne med visse undtagelser.
 • Andre offentlige gangstier og private stier renholdes af grundejerne.
 • Private fællesveje renholdes og glatførebekæmpes af grundejerne.

Se regulativet her: Regulativ renhold og vinter

Husk, du altid kan give os et tip med vores app, hvis vinterbekæmpelse, snerydning eller saltning skulle mangle.

Parker, Grønne anlæg & Legepladser

Et frirum for alle

Nordsjællands Park & Vej har ansvaret for udvikling og drift af parker, haver, grønne anlæg og legepladser.

Blandt kommunernes mange parker er der et grønt frirum for snart sagt enhver smag. Det spænder fra den historiske have omkring Marienlyst Slot over Dronning Ingrids Anlæg i Fredensborg til alle de større og mindre parkanlæg borgerne kan opleve i deres nærområde.

Nordsjællands Park & Vej stiler mod at kunne levere en oplevelse af veldrevne parkanlæg, der fremstår rene og pæne og i overensstemmelse med servicemålet for det enkelte område. Områderne skal være sikre at færdes i, derfor foretager vi løbende risikovurderinger af store træer i parker og anlæg. Vi beskærer og fælder træer, når det er nødvendigt, men vi planter også nye træer, så der er en konstant fornyelse af beplantningerne.

De offentlige legepladser skal være sikre at færdes på for de yngste borgere, hvorfor vi har årlige legepladstilsyn ved certificeret legepladsinspektør.

Tilladelse til anvendelse af kommunale arealer til større arrangementer skal indhentes hos den kommune, hvor arealet er beliggende.

Skov & naturområder

nspv skov træ fældning fredensborg kommune

En variabelt og rekreativ oplevelse

Nordsjællands Park & Vej medvirker til udvikling af kommunernes skove og naturarealer med henblik på at give borgene en varieret rekreativ oplevelse med spændende flora og fauna. Der er fokus på risikotræer og gæsternes sikkerhed generelt. 

Vandløbsvedligeholdelse sikrer korrekt vandafledning, men i en naturnær kontekst, så der også her indtænkes mulighed for at sikre eller udvikle vore biotoper. Opgaverne omfatter sikring mod oversvømmelse, skabelse af optimale forhold for vandløbenes naturlige forløb og strømningsforhold, skabelse af bedre levevilkår for dyr og planter, etablering af vandhuller samt sikring af gydebanker.