Regnskab & Budget

NSPV-regnskab for 2015

NSPV har aflagt sit andet årsregnskab.

Samarbejdsaftalen foreskriver, at selskabet aflægger regnskab i overensstemmelse med reglerne for kommunale fællesskaber og lov om kommunernes styrelse.

Dette regnskab kaldes ”Årsregnskab2015” i nedenstående link.

Af hensyn til sammenlignelighed med andre lignende selskaber – herunder private – samt en bredere forståelse af NSPV´s økonomistruktur efter Årsregnskabsloven, har NSPV´s bestyrelse valgt også at aflægge et årsregnskab efter reglerne heri.

Dette regnskab kaldes ”Intern årsrapport 2015” i nedenstående link.

 

Bemærkninger til årsregnskabet for 2015

Årets resultat for 2015 udgør DKK 0 efter indregning af overdækning med DKK 1.084.811. Egenkapitalen udgør DKK 5.779.770 pr. 31. december 2015.

I løbet af 2014 blev timepriserne på de største lastbiler og maskiner reduceret kraftigt, fordi en bedre udnyttelse øgede antallet af driftstimer med15-20 %. Denne udvikling fortsatte i 2015, hvor timeprisen er yderligere reduceret på de største maskiner – f.eks. fejemaskiner og lastbiler.

Ved udgangen af 2014 reducerede vi timepriserne for medarbejderne fra 365 til 345 DKK. med henblik på at reducere overdækningen. Omsætningen på medarbejderne steg alligevel i 2015 p.g.a. mindre afholdt ferie, færre mødetimer og et reduceret behov for vinterhjemsendelse i december. Basis for meromsætningen er naturligvis, at kunderne har opgaver og budgetter til den øgede aktivitet – og antallet af anlægs- og ekstraopgaver har været mange.

Specielt anlægsopgaver, hvor NSPV optræder som totalentreprenør, indeholder mange eksterne ydelser og varekøb – men også på mindre opgaver entrerer NSPV hyppigt med eksterne leverandører. F.eks. har vi i 2015 udlagt slamsugning og ukrudtsdampning til eksterne leverandører.

Salget af materialer m.v. er ikke nogen indtægtskilde i sig selv. Alle indkøb viderefaktureres til indkøbsprisen med et mindre tillæg. NSPV´s indkøbskraft kommer således kunderne til gode.

Personaleomkostningerne er steget med 4,5 mio. DKK. Heraf udgør hensættelse til afgåede medarbejdere med løn i opsigelsesperioden 1,8 mio. DKK og øget hensættelse til feriepengeforpligtelse ca. 0,8 mio. kr.

De direkte omkostninger til maskiner er faldet med mere end 1 mio. DKK. i forhold til 2014. Størstedelen af maskinparken blev synet og bragt i stand i 2014, hvorfor køb af reservedele og ydelser fra eksterne værksteder faldt i 2015

I 2014 forudså NSPV et intensiveret udskiftningsprogram de kommende 2-3 år. I 2015 har vi derfor udskiftet primært mandskabsvogne og traktorer. Efter investeringer på i alt 6,2 mio. DKK i 2015, forventes niveauet sænket til ca. 4 mio. DKK i 2016. Større anskaffelser finansieres gennem Kommuneleasing.

De likvide beholdninger er reduceret drastisk ved udgangen af 2015 og ligger nu på et naturligt leje i forhold til aktiviteten.


Giv et Tip!

Her kan du anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.

Hent App'en

APP Store - iPhone
Google Play - Android